var lang = {select_all:'Zaznacz wszystkie',unselect_all:'Odznacz wszystkie',_YES:'TAK',_NO:'NIE',textarea:'Pole tekstowe',remove:'Usuń',user:'Login',password:'Hasło',OK:'OK',save:'Zapisz',save_as_new:'Zapisz jako nowy',cancel:'Anuluj',processing:'Przetwarzanie...',getting_page:'Pobieranie strony...',switch_on:'Włącz obszar',switch_off:'Wyłącz obszar',system:'System',noTooltipContent:'Brak treści podpowiedzi',do_you_want_to_continue:'Czy napewno chcesz kontynuować?',del_picture:'Usuń zdjęcie',del_file:'Usuń załącznik',do_you_want_to_delete_image:'Czy napewno chcesz usunąć zdjęcie %s ?',do_you_want_to_delete_file:'Czy napewno chcesz usunąć załącznik %s ?',crop_image_question:'Aktualne zdjęcie zostanie zamienione, czy chcesz kontynuować ?',form_error_message_title:'Dane formularza zawierają błędy',form_error_message_count:'Wypełnij wszystkie pola formularza poprawnie i spróbuj ponownie.

Ilość błędów w formularzu: %s.',chars_left:'Pozostało znaków: %s',textarea_to_mach_chars:'Pole tekstowe nie może zawierać więcej niż %s znaków.',rows_not_checked:'Nie zaznaczono żadnego z wierszy.',not_supporter_broser:'System wykrył że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer 6.0. Nie jest ona zalecana do pracy z systemem Imperial CMS, prosimy o aktaulizację przeglądarki.

Pobierz zalecaną przeglądarkę',saving:'Zapisywanie...',croping:'Przycinanie zdjęcia...',crop_picture:'Przytnij zdjęcie',change_add_desc:'Zmień/dodaj opis',desc:'Opis',deleting:'Usuwanie...',loading_tree_struct:'Ładowanie drzewa katalogów...',checkingSymbol:'Sprawdzanie symbolu...',searching:'Wyszukiwanie...',checkind_selected_place:'Sprawdzanie wybranego miejsca...',place_incorect:'To miejsce zawiera już katalog o symbolu „%s”, wybierz inne miejsce lub zmień „Symbol”.',select_place_in_service_structure:'Wybierz miejsce w Strukturze katalogów, do którego zostanie dodany katalog:',select_catalog:'Wybierz katalog:',type_phrase_to_search:'Znajdź fraze...',phrase_to_search_empty:'Podaj frazę do wyszukania.',select_publication_pleace:'Wybierz miejsce w które chcesz umieścić katalog:',type_symbol_and_try_again:'Wypełnij poprawnie pole „Symbol” i sprubuj ponownie.',unexpected_error:'Wystąpił błąd w systemie, sprubuj powtórzyć operacę - jeśli błąd się powtórzy skontaktu się z administratorem.',service_struct_catalog_symbol_taken:'

Katalog nie może znajdować się w tym miejscu poniważ na tym poziomie istenieje już katalog o takim samym symbolu „%s”.
Zmień symbol tego katalogu i sprubuj ponownie.

',service_struct_catalog_symbol_global_taken:'

Katalog który prubujesz przenieść nie może znajdować się w tym miejscu, poniważ na poziomie 1 istenieje już katalog o takim samym symbolu „%s” w tym lub innym menu.
Zmień symbol tego katalogu i sprubuj ponownie.

',all_images_deleted:'Wszystkie zdjęcia zostały usunięte',all_files_deleted:'Wszystkie załączniki zostały usunięte',login_to_vote:'Zaloguj się by zagłosować !',login_to_set_recomended:'Zaloguj się by polecić !',login_to_unset_recomended:'Zaloguj się by usunąć z polecanych !',go_to_login:'Zaloguj',type_catalog_name:'Wpisz nazwę katalogu...',you_can_drop:'Możesz upuścić',you_cant_drop:'Nie możesz upuścić',window_cant_by_in_area:'Okno nie może znajdować się w tym obszarze.',saving_windows_failed:'Wystąpił błąd podczas zapisu okien.',saving_areas_failed:'Wystąpił błąd podczas zapisu obszarów.',default_setting_failed:'Wystąpił błąd podczas przywracania ustawień domyślnych.',set_default_setting:'Przywracanie ustawień domyślnych, proszę czekać...',trush_flushing:'Opróżnianie kosza, proszę czekać...',remove_windows_failed:'Wystąpił błąd podczas opróżniania kosza, okna nie zostały usunięte.',clear_trash:'Opróżnij kosz',clear_trash_question:'Czy napewno chcesz opróżnić kosz?

Wszystkie okna znajdujące się w koszu zostaną usunięte wraz z ich zawartością.',trash_empty:'Kosz jest pusty.',getting_info:'Pobieranie informacji...',file_desc:'Dodaj opis...',file_selected:'Ten pliku($file) już został wcześniej wybrany.',files_to_upload:'Pliki do wysłania',change_image:'Zamień zdjęcie',changing_image:'Zamiana zdjęcia...',file_selected_to_upload:'Plik $file wybrany do wysłania.',filetype_validator:'Wybrany plik ma nieprawidłowy typ $ext, wybierz inny plik.',filetype_validator_1:'Wybrany plik ma nieprawidłowy typ %s, wybierz inny plik.',image_change_filesize_error:'Plik który wybrałeś do zamiany ma za duży rozmiar - wybierz inny plik.',image_change_fileexists_error:'Plik który wybrałeś do zamiany już został wcześniej dodany - wybierz inny plik.',upload_error:'Wystąpił problem z wysłaniem pliku na serwer - spróbuj ponownie.'};