Wprowadzenie

HORYZONT KARPACKI 2020 - PRZYSZŁOŚĆ DLA KARPAT

Obszar Karpat Wschodnich jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jego specyfikę tworzą równocześnie regiony o niskim, zarówno w odniesieniu do regionów w swoich krajach, jak i w układzie europejskim poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego. Ogromny potencjał tkwiący w zasobach ludzkich, bogactwach przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym wciąż nie jest w odpowiedni sposób wykorzystany. Dodatkowym aspektem, który w zależności od podejścia może być przeszkodą jak i atutem jest fakt, iż region Karpat Wschodnich podzielony jest poprzez zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Z kolei polityczne znaczenie partnerstwa z Ukrainą, dla każdego z państw karpackich (szczególnie Polski) ma wymiar strategiczny.

 

Duże nadzieje na rozwój obszarów karpackich niósł proces integracji europejskiej oraz związane z tym nadzieje na finansowe wsparcie inwestycji oraz współpracy z budżetu Unii Europejskiej. Niestety można podsumować, iż do tej pory wsparcie dla obszaru Karpat Wschodnich z tytułu postępów rozszerzenia Unii Europejskiej ma niewielki wymiar. Poza pilotażowymi instrumentami finansowymi w okresie przedakcesyjnym (PHARE CBC, TACIS CBC), oraz pierwszymi programami operacyjnymi realizowanymi w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 2004 – 2006 i niedoskonałymi Programami Sąsiedztwa 2004 – 2006 nie funkcjonował żaden konkretny program wspierający rozwój Karpat Wschodnich, nie tylko w wymiarze inwestycyjnym, ale również w zakresie wsparcia wielostronnej współpracy międzyludzkiej i instytucjonalnej czy wspólnych prac koncepcyjnych.

 

Przełomu nie przyniósł także okres programowania 2007 – 2013. Na obszarze Karpat Wschodnich funkcjonują „de facto” identyczne co w perspektywie 2004 – 2006 instrumenty finansowe. Z podstawowych można wymienić:

 

1. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 – 2013:

 

1.1 Polska – Republika Słowacka

 

1.2 Węgry – Republika Słowacka

 

1.3 Węgry – Rumunia

 

1.4 Europa Centralna (program transnarodowy)

 

2. Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 – 2013:

 

2.1 Polska – Białoruś – Ukraina

 

2.2 Węgry – Republika Słowacka – Rumunia – Ukraina

 

2.3 Rumunia – Ukraina – Mołdowa

 

Kolejnym aspektem zwianym z rozwojem współpracy na obszarze Karpat Wschodnich jest funkcjonowanie odpowiednich, profesjonalnych struktur współpracy. Jedyną do tej pory próbą stworzenia takich ponadregionalnych struktur była podjęta w 1993 roku inicjatywa utworzenia Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Ta ambitna i wyprzedzająca o epokę inicjatywa polityczna niestety nie przyniosła żadnych konkretnych rezultatów. Najważniejszymi powodami są: jej polityczny „odgórny” charakter, brak osobowości prawnej i formalno - prawnych struktur współpracy, umożliwiających zaangażowanie podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz brak wsparcia finansowego ze strony UE.

 

Sytuacja zmienia się od marca 2001 roku, kiedy to Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska rozpoczęło proces zmian formalno – prawnych w Euroregionie Karpackim.

 

1 |  2      

Akapity [ od 1 od 1 ] z 2

KARPACKI HORYZONT 2020

Konferencja Prasowa

Spotkanie z mediami

 

Konferencja Prasowa Karpacki Horyzont 2020 6.09.11

Konferencja "Trzeci Sektor w Euroregionie Karpackim.

 

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl