Agencja

Wizja i misja Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Za następnych 10 lat Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego ma być profesjonalną ponadregionalną organizacją - elementem systemu instytucjonalnego Euroregionu Karpackiego, która pełni misję publiczną w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarze Euroregionu Karpackiego poprzez koordynację agencji rozwoju regionalnego. Jej siła tkwić będzie w zasięg działania oraz misjach służebnych.

Funkcje koordynacyjne KARR:

  1. KARR koordynuje działania ARR na poziomie międzynarodowym na obszrze Euroregionu Karpackiego,
  2. KARR stanowi źródło wiedzy na potrzeby działań agencji rozwoju regionalnego,
  3. KARR promuje agencje rozwoju regionalnego na poziomie międzynarodowym.

Cele operacyjne

Cel operacyjny 1. Wzmocnienie wewnętrzne ARR oraz doprowadzenie do ich usieciowienia w ramach KARR.
Realizacja tego celu polega na działaniach, które skoncentrowane są przede wszystkim na wsparciu samych ARR w rozwoju ich potencjału organizacyjnego i ludzkiego oraz KARR jako instytucji koordynującej działalność polskich i słowackich ARR. Inną formą osiągnięcia tego celu jest wzmacnianie grupy ARR jako zwartej sieci. Działania ARR i KARR w jej ramach powinno przyczyniać się do tworzenia wartości dodanej (efektów synergii). W zakresie osiągania tego celu wsparte będą również inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego, które będą chciały oddolnie zrzeszać się w postaci porozumień, stowarzyszeń i związków celowych na rzecz realizacji inicjatyw gospodarczych i infrastrukturalnych.

Cel operacyjny 2. Wsparcie ARR oraz KARR w rozwoju zadań i osiągania przez nie nowych efektów.
Cel ten będzie osiągany przez pomoc KARR dla ARR w identyfikowaniu nowych zadań (nowych sektorów, w których dotychczas instytucje te nie działały, a które to sektory mają wpływ na rozwój regionalny). Dotyczy to zwłaszcza ARR po stronie słowackiej, które w tej chwili nie zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach swojego działania. Ponadto działania KARR, mające pomóc w osiąganiu tego celu obejmują promocję sieci ARR na arenie międzynarodowej, reprezentowanie ich przed organami władz publicznych jako partner społeczny oraz utworzenie Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestora.  

Cel operacyjny 3. Pomoc techniczna dla KARR.
Działania w ramach tego celu pozwolą na zbudowanie KARR jako instytucji w strukturze SEKP zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i logistycznym, a także na zapewnienie jej stabilizacji finansowej. Ponadto działania te mają na celu wdrażanie bieżących zadań SEKP oraz jego organów statutowych w zakresie polityki rozwoju regionalnego opartego o Strategię „Karpacki Horyzont 2020”.


Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - konferencja prasowa - 09 maja 2012

W dniu 09 maja 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zrealizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”.

Konferencja prasowa poświęcona była Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego - transgranicznej instytucji, której misją będzie koordynacja działań podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Podczas konferencji nastąpiło  uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu Agencji przez sygnatariuszy tj:
•  Pana Józefa Jodłowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
•  Pana Dawida Laska - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
•  Pana Krzysztofa Kłaka - Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
•  Pana Józefa Twardowskiego - Wiceprezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
•  Pana Petera Pichonsky'ego - Dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego w Humennem (Słowacja)
•  Pana Mirona Mikitę - Dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku (Słowacja)

Głównym celem Porozumienia jest współdziałanie w ramach Agencji w zakresie wsparcia rozwoju polsko-słowackiej oraz międzynarodowej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze Euroregionu Karpackiego. Celami szczegółowymi Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest: 
• kreowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej,
• podejmowanie działań zmierzających do zintensyfikowania rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego oraz obszaru Euroregionu Karpackiego,
• działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pogranicza polsko-słowackiego oraz Euroregionu Karpackiego,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarze Euroregionu Karpackiego,
• wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych Euroregionu Karpackiego,
• promowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego (lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego),
• stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej,
• ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-słowackiego oraz obszaru Euroregionu Karpackiego,
• ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu,
• działania na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów  i współpracy miedzy społecznościami transgranicznymi i międzynarodowymi,
• lobbing na rzecz rozwoju obszaru Euroregionu Karpackiego,
• promocja kultury, sztuki i tradycji rejonów przygranicznych z poszanowaniem dla różnic kulturowych,
• promowanie modelu współpracy międzysektorowej.

Podczas konferencji  zostały przedstawione założenia Agencji i podzielono się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania tego typu instytucji po stronie polskiej i  słowackiej Euroregionu Karpackiego. 

  dsc_0238.jpg
dsc_0255.jpg
dsc_0285.jpg
dsc_0286.jpg
dsc_0292.jpg
dsc_0298.jpg
dsc_0325.jpg
dsc_0329.jpg
dsc_0234.jpg
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl