Kalendarium Projektu

KALENDARIUM KROJEKTU

30 lipiec 2012 r. – Zakończenie realizacji projektu „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”.

 

23 lipiec 2012 r. – Odbyła się Konferencję Podsumowującą pod nazwą: „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – wyzwania na perspektywę finansową 2014 – 2020” w Hotelu Ondava „White Horse" ul. Chotčanská 168, Stropkov.

 

lipiec 2012 r. - Wydano publikację pn. „Wspólny polsko-słowacki obszar Euroregionu Karpackiego: koncepcje zagospodarowania przestrzennego w świetle dokumentów europejskich, krajowych i regionalnych”. W ramach trójjęzycznego wydawnictwa podsumowano wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań, obrazujących stan obecny wskazanych aspektów rozwoju regionalnego w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim.

 

21-23 maj 2012 r. - III Spotkanie Seminaryjne Zespołu Eksperckiego. Podczas trzydniowego spotkania przedstawiono postęp pracy dla podzespołów ds. transportu, ekologii i kultury.

 

09 maj 2012 r. – Konferencja prasowa w Rzeszowie poświęcona utworzeniu Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego – transgranicznej instytucji, której misja jest koordynacja działań podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym.

 

09-11 maj 2012 r. – II Spotkanie Zespołu Eksperckiego. Podczas trzydniowego spotkania w Humennem omówiono postęp prac poszczególnych podzespołów. Przeprowadzono dyskusję nt. zebranych informacji oraz omówiono harmonogram kolejnego spotkania.

 

15-17 luty 2012 r. – I Spotkanie Zespołu Eksperckiego. Podczas trzydniowego spotkania w Humennem omówiono szczegółowo plan działań w ramach realizacji projektu wraz z zakresem prac z niego wynikającym w podziale na partnerów projektu. Omówiono koncepcję zawartości Polsko-Słowackiej Karpackiej strategii współpracy.

 

18-20 grudzień 2011 r. - III Spotkanie Seminaryjne Zespołu Eksperckiego. Podczas trzydniowego spotkania w Humennem przeprowadzono dyskusję nad priorytetami, obszarami i kierunkami działania KARR. Przyjęto najważniejsze obszary i kierunki działania oraz priorytetów, które mają zostać ujęte w „Polsko-Słowackiej, karpackiej strategii współpracy”.

 

14-16 listopad 2011 r. – II Spotkanie Seminaryjne Zespołu Eksperckiego . Podczas trzydniowego spotkania w Humennem przeprowadzono analizę statutu Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Została również zrobiona Analiza SWOT dla KARR.

 

23-25 październik 2011 r. – I Spotkanie Seminaryjne Zespołu Eksperckiego . Podczas trzydniowego spotkania w Humennem PW przedstawił dotychczasowy stan zaawansowania realizacji projektu. Omówiono zadania zespołu Eksperckiego, przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego i kraju Preszowskiego. Przedstawiono sytuację instytucji rozwoju regionalnego w obu regionach i ich rzeczywistej roli w kreowaniu rozwoju regionów przygranicznych.

 

01 wrzesień 2011 r. – Spotkanie Robocze Zespołu Projektowego w Rzeszowie. Podczas spotkania omówiono szczegółowo plan działań w ramach projektu wraz z zakresem prac z niego wynikającym w podziale na partnerów projektu.

 

16-21 sierpień 2011 r. – Wyjazd studyjny uczestników projektu do Euroregionu Oresund (Szwecja-Dania). Podczas szeregu spotkań zorganizowanych w ramach wyjazdu, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatym doświadczeniem Euroregionu w zakresie budowania współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. Nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania, problemów i dobrych praktyk organizacji transgranicznych na przykładzie Euroregionu Karpackiego i Euroregionu Oresund.

 

08-10 sierpień 2011 r. – II Spotkanie Zespołu Eksperckiego – Podczas trzydniowego spotkania w Humennem omówiono zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczące KARR oraz przygotowano dokumenty założycielskie dotyczące Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

lipiec 2011 r. – Uruchomiono serwis internetowy www.karr.com.pl

 

01-02 czerwiec 2011 r. – Odbyła się Konferencja Otwierająca pn.: „Karpacki Horyzont 2020 - wyzwania dla Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego”, zorganizowana przez PW- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Świlczy koło Rzeszowa. Podczas konferencji przedstawiono potencjał instytucjonalny związany z rozwojem regionalnym po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu Karpackiego. Zostały przedstawione założenia i stan zaawansowania strategicznej koncepcji „Karpacki Horyzont 2020”, na tle założeń projektu oraz planowanej roli KARR jako organizacji stymulującej i koordynującej współpracę w zakresie rozwoju regionalnego. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk z zakresy funkcjonowania instytucji i sieci rozwoju regionalnego w UE.

 

14-16 kwiecień 2011 r. – I spotkanie Zespołu Eksperckiego oraz personelu projektu. Podczas trzydniowego spotkania w Humennem, przygotowano szczegółowy plan działań w ramach projektu wraz z zakresem prac z niego wynikającym w podziale na partnerów projektu oraz omówiono podstawowe zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczących KARR.

 

01 luty 2011 r. – Start projektu „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”. Partnerzy zaangażowali personel, rozpoczęło się funkcjonowanie Biura Projektu utworzonego przez PW – SEKP.

 

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl