Partnerzy Projektu

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Partner Wiodący

STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2000 roku w wyniku przeobrażeń formalno – prawnych strony polskiej Euroregionu Karpackiego. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 58 samorządy wszystkich szczebli z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Misją Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat. Organizacja realizuje ją poprzez tworzenie rzeczywistych struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na zasadach partnerstwa, subsydiarności i demokratycznej reprezentacji podmiotów sektora: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Zajmuje się również koordynacją wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną oraz pogłębianiem współpracy i rozwojem dobrych stosunków pomiędzy państwami należącymi do Euroregionu Karpackiego. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest również promowanie wspólnych działań z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zasobów przyrody, a także harmonijny rozwój gospodarczy regionu oraz wymiana kulturalna i naukowa. Stowarzyszenie jako instytucja wdrażająca fundusze europejskie na obszarze Województwa Podkarpackiego jest najważniejszą strukturą wspierającą procesy rozwojowe w zakresie współpracy terytorialnej polskiej części Euroregionu Karpackiego.

Celem strategicznym Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska jest utworzenie w perspektywie finansowej 2014-2020 specjalnego programu operacyjno finansowego z Funduszu Spójności wspierającego rozwój społeczno – gospodarczy Karpat. Cel ten zawarty w Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont” wyznacza wszystkie kierunki działań organizacji od prac koncepcyjno – planistycznych, poprzez opracowanie strategii, tworzenie partnerstwa po budowanie instytucji współpracy, mobilizacji zasobów i lobbing na poziomie krajowym i europejskim.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest instytucją przyszłości: 10-letnie doświadczenie, kompetencje oraz długofalowy plan działań w postaci Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2014” to kapitał organizacji – kapitał wykorzystywany dla rozwoju społeczno – gospodarczego naszej wspólnej przestrzeni – Karpat.

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który reprezentuje:

 • Józef Jodłowski - Prezes Zarządu
 • Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu
 • Zenon Stryjak - Wiceprezes Zarządu

Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

W celu realizacji spraw bieżących Zarząd Stowarzyszenia powołał Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, które pełni jednocześnie funkcję Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego oraz Sekretariatu Technicznego dla Funduszy Małych Projektów. Biuro odpowiada również za organizację i koordynację współpracy transgranicznej Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. Wspiera realizację wielu projektów i programów – pośredniczy również w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

ul. Rynek 5

35-064 Rzeszów

Polska

tel. +48 17 853 68 98

fax: +48 17 853 68 98

e-mail: sekretariat@karpacki.pl

 

Biuro Strategii i Projektów SEKP

ul. Kościuszki 4/10-11

35-030 Rzeszów

Polska

tel. +48 17 852 08 94

fax: +48 17 852 08 94

e-mail: bsip@karpacki.pl

www.karpacki.plAGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W ŚWIDNIKU - Partner projektu nr 1AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W ŚWIDNIKU

Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku powstała w dniu 18.11.1996 roku. Od 2000 roku jest członkiem zintegrowanej sieci ARR. Głównym zadaniem Agencji jest podejmowanie działań społeczno – gospodarczych wspomagających oraz promujących rozwój regionu Horný Šariš. Jako cel strategiczny ARR przyjęto pomoc samorządom, administracji państwowej, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom niedochodowym w zakresie zwalczania bezrobocia i podwyższenia potencjału ekonomicznego w regionie. Ponadto agencja zapewnia promocję regionu w kraju i zagranicą w zakresie gospodarki i turystyki.

Podstawowe działania agencji:

 • zapewnianie dostępu do informacji dotyczących Programów Operacyjnych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia SR na lata 2007 - 2013 i dla Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej SR na lata 2007 – 2013;
 • świadczenie usług informacyjno-doradczych w zakresie rozwoju regionalnego;
 • uczestnictwo w tworzeniu dokumentów strategicznych i programowych;
 • przygotowywanie i realizacja projektów dotyczących wsparcia rozwoju regionalnego;
 • opracowywanie projektów i planów przedsiębiorczych;
 • współpraca z partnerami społeczno-ekonomicznymi w zakresie rozwoju regionalnego;
 • tworzenie partnerstw i rozwijanie współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi (Polska, Ukraina);
 • organizacja wydarzeń promocyjnych, szkoleń i naukowych seminariów dotyczących kwestii rozwoju przygranicznych regionów;
 • promocja regionu Horný Šariš na Słowacji i za granicą poprzez organizację m.in. targów i wystaw;
 • bieżąca aktualizacja wspólnego portalu informacyjnego Zintegrowanej Sieci Agencji Rozwoju Regionalnego i organizacji partnerskich.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku

ul. MUDr. Pribulu č.1

089 01 Svidník

Słowacja

tel. +421 54 788 13 92

fax: +421 54 788 13 90

e-mail: rrask@vl.sk

www.rrasvidnik.sk

 


AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W HUMENNEM - PARTNER PROJEKTU NR 2AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W HUMENNEM

Agencja Rozwoju regionalnego Humenne jest stowarzyszeniem osób prawnych, które powstało na podstawie § 20 Kodeksu cywilnego w dniu 29.09.1994 r. RRA Humenne jest zarządzana w oparciu o zatwierdzony statut, który określa misję, cele i zadania instytucji skupione wokół rozwoju regionalnego.Na obszarze działania RRA Humenne znajdują się trzy powiaty – Humenne, Medzilaborce i Snina. RRA Humenne jest członkiem Zintegrowanej Sieci RRA pod patronatem Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego od roku 2000.

Agencja w zakresie rozwoju regionalnego współpracuje z lokalnym i regionalnym samorządem, administracją państwową, podmiotami przedsiębiorczymi, organizacjami trzeciego sektora oraz z grupami roboczymi utworzonymi na rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów. Wynikiem powyższej współpracy są cenne kontakty i doświadczenia, które wzbogacają przygotowanie projektów i są niezbędne w ich realizacji.

Podstawowe działania agencji to:

 • współpraca przy realizacji zadań Programu Społecznego Rozwoju i Rozwoju Gospodarki miasta Humenne;
 • reprezentacja regionu Horny Zemplín na targach ruchu turystycznego w kraju i za granicą;
 • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i sektora non-profit;
 • aktywne uczestnictwo w procesie rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych Unii Europejskiej;
 • uczestnictwo w naborach oraz opracowywanie projektów dla innych podmiotów;
 • organizacja szkoleń i seminariów dla różnych grup docelowych
 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami aktywnymi w zakresie rozwoju regionalnego;
 • wdrażanie projektów z funduszy strukturalnych UE

Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem

ul. Chemlonská 1

066 01 Humenne

Słowacja

tel. +421 57 778 34 92

fax: +421 57 778 34 92

e-mail: rra@rra.sk

www.rra.sk

 


RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. - PARTNER PROJEKTU NR 3RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 roku w formie spółki akcyjnej. Obecnie jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultantów PHARE/TACIS w Brukseli, uprawniającym do realizacji kontraktów z Funduszy Komisji Europejskiej - No POL-20227. Jest również członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego NARDA, skupiającego agencje z całej Polski. Od 1998 roku, na mocy podpisanego porozumienia z Polską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw - numer ośrodka 0911. Od 2001 roku posiada akredytację KSU w dziedzinie usług doradczych, informacyjnych i finansowych, rozszerzoną w roku 2003 o usługi szkoleniowe - Certyfikat nr 95/2001 i 194/2003. W dniu 06.08.2003 r. RARR S.A., jako pierwsza Agencja Rozwoju Regionalnego w województwie podkarpackim, uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr 50/SZJ/2003, świadczący o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO9001-2001 w zakresie: projektowania i realizacji: usług doradczych, usług szkoleniowych, przygotowywania misji gospodarczych, projektów w ramach dostępnych programów, projektowania dla branży budowlanej, świadczenia usług: finansowych - udzielanie pożyczek, informacyjnych, doradczych proinnowacyjnych.

Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych. RARR S.A. dba, aby każde działanie wzmacniało gospodarcze znaczenie naszego regionu tworząc nowe możliwości dla jej mieszkańców.

RARR S.A. posiada duży potencjał kadrowy. Zatrudnia ponad 150 osób, między innymi prawników, ekonomistów, socjologów, finansistów, inżynierów i specjalistów w dziedzinie projektowania. Wszyscy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę potrzebną przy realizacji oferowanych usług.

RARR S.A. realizuje swoje cele poprzez wyspecjalizowane centra organizacyjne skupiające specjalistów z danej dziedziny:

- Centrum Organizacyjno Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej – prowadzi współprace
w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju (EURADA) promującego rozwój gospodarczy w poszczególnych regionach Europy. Jest także odpowiedzialne za organizację szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, osób bezrobotnych, a także osób zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

- Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym koordynuje całość prac związanych z utworzeniem i rozwojem Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) AEROPOLIS. Ściśle współpracuje z uczelniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, przygotowuje do udostępniania inwestorom w pełni uzbrojone tereny pod budowę i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego. Docelowo PPNT ma zapewnić zatrudnienie ok. 3 tys. osób, a na jego terenie ma powstać ok. 30 fabryk. Lokujące się w nim firmy planują zainwestować ok. 1 mld zł.

- Centrum Obsługi Inwestora - powstało w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu przedsiębiorców, którzy zainteresowani są realizacją inwestycji
w województwie podkarpackim. Dzięki działalności Centrum Obsługi Inwestora w regionie zlokalizowało się kilkanaście małych i dużych firm produkcyjnych, z branż najistotniejszych z punktu widzenia regionu: lotniczej i motoryzacyjnej. Najważniejsze obsługiwane projekty inwestycyjne to: Goodrich, Remog, MTU Aero Engines, Borg Warner Turbo Systems.

- Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – zadaniem którego jest przede wszystkim udzielanie wsparcia mikroprzedsiębiorstwom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Od czerwca 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie jako Regionalna Instytucja Finansująca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest partnerem PARP przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla przedsiębiorców, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Centrum Współpracy Gospodarczej - ma za zadanie wspierać podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje w dążeniu do pozyskania funduszy unijnych.

- Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji - pośredniczy pomiędzy sferą nauki,
a sferą gospodarki tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów, a także wspiera powstawanie klastrów przedsiębiorstw.

- Centrum Projektowe Miastoprojekt - jest biurem projektowym o bardzo dużym dorobku i wieloletnim doświadczeniu. Obecnie dysponuje pracowniami w branży: architektonicznej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Centrum Projektowe „Miastoprojekt” wykonuje zlecone opracowania całościowo, w zakresie koncepcji wielobranżowych, projektów budowlanych i wykonaw-

czych obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia i urządzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.

- Centrum Ekonomii Społecznej- wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej, działające na terenie województwa podkarpackiego.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

Polska

tel. +48 17 852 06 10

fax: +48 17 852 06 11

e-mail: info@rarr.rzeszow.pl

www.rarr.rzeszow.pl

 

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl