Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A

ul. Chopina / 18, 39-300 Mielec

marr.jpg

Misją Agencji jest tworzenie równych szans dostępu do ekonomicznych możliwości powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego dla każdego mieszkańca, firmy i instytucji. Głównym celem Agencji jest inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego województwa podkarpackiego poprzez integrację ludzi i instytucji na rzecz tych działań. Główne zadania MARR S.A. koncentrują się na:

 1. świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych –udzielanie pożyczek dla MŚP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla bezrobotnych),
 2. współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii rozwoju regionów, w tym pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy powiatów i województwa,
 3. udostępnianiu mikro, małym i średnim firmom powierzchni produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR oraz Mieleckiego Parku Przemysłowego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a w przyszłości w ramach tworzonego Inkubatora Nowych Technologii,
 4. prowadzeniu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego. promocji firm regionu poprzez organizację targów, wystaw, wspieraniu rozwoju lokalnego handlu wspólnie
  z Mieleckim Towarzystwem Kupieckim - obsługa  organizacyjno – finansowa akcji BONY – MARR,
 5. zarządzaniu Mieleckim Parkiem Przemysłowym - infrastrukturą techniczno-przemysłową na potrzeby inwestorów,  szczególnie małych i średnich.

Realizacja powyższych zadań wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, a przede wszystkim na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w tym inspirowanie działalności innowacyjnej firm.

Realizacja działań statutowych Agencji, w szczególności z zakresu rozwoju regionalnego realizowana jest poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług informacyjnych, finansowych – udzielanie pożyczek, szkoleniowych, oraz doradczych zgodnie ze standardem Krajowego Systemu Usług.

 1. Usługi informacyjne - świadczone przez ARR „MARR” S.A. od 19.12.2000 r., skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP jak i osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Pakiet usług informacyjnych obejmuję m. in. zagadnienia związane z możliwościami pozyskania wsparcia z UE w ramach działań krajowych jak i regionalnych. Ponadto Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jest koordynatorem Regionalnej Sieci Punktów Konsultacyjnych woj. podkarpackiego i odpowiada za koordynację działań promocyjno-informacyjnych związanych
  z funkcjonowaniem Sieci PK w całym województwie.
 2. Usługi finansowe – udzielanie pożyczek. To usługi realizowane przez Agencję od 2003 r. Są one skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują inwestycję na terenie administracyjnym województwa podkarpackiego
  i posiadają siedzibę na terytorium RP. Pożyczki przeznaczone są na cele inwestycyjne jak i cele obrotowe. Z oferty może skorzystać przedsiębiorca zarówno w początkowej fazie rozwoju firmy, jak i już od lat działający na rynku. Od 2003 roku do końca czerwca 2010 roku udzielono 103 pożyczek na łączna kwotę 6 257 000,00 złotych.
 3. Usługi doradcze o charakterze ogólnym - świadczone przez Agencję od początku jej istnienia i kierowane do MŚP, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również do jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmują podstawowe doradztwo w zakresie: rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa, zasobów ludzkich, źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz procedur administracyjno-prawnych przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce. Usług doradcze dla sektora MŚP obejmują także przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wnioski, biznes plany do programów pomocowych finansowanych z UE w ramach działań krajowych i regionalnych. Natomiast oferta usług dla jednostek samorządu terytorialnego obejmuje opracowanie ekspertyz oraz dokumentacji aplikacyjnej do programów pomocowych, mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 4. Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym - świadczone przez Agencję od 2007 r. Skierowane są do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw głównie
  z obszaru województwa podkarpackiego, zainteresowanych wzrostem konkurencyjności na rynku oraz podniesieniem atrakcyjności swoich wyrobów. Usługi obejmują: przeprowadzenie audytów technologicznych polegających na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorców, w zakresie wytwarzanych produktów lub usług oraz przeprowadzenia procesu transferu technologii.
 5. Usługi szkoleniowe - realizowane w ramach projektów szkoleniowych otwartych i zamkniętych. Najczęściej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta usług skierowana jest do pracowników sektora MŚP a także do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Obejmuje zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne dostosowane do potrzeb rynku lokalnego i regionalnego. Szkolenia te mają na celu dostarczenie potrzebnej wiedzy do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników.
 6. Ponadto Agencja  świadczy usługi w zakresie: wynajmu powierzchni produkcyjnych i biurowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości In-MARR., udostępniania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w ramach Mieleckiego Parku Przemysłowego oraz w zakresie Inkubatora Nowych Technologii In-Tech, zadaniem którego jest kompleksowa pomoc nowo powstałym innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

 

DANE KONTAKTOWE:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

ul. Chopina 18

39-300 Mielec

tel.: +48 17 788 18 50

fax:+48 17 788 18 64


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl