Rozwój Regionalny

INNOWACYJNE SIECI WSPÓŁPRACY

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie ze swoimi odpowiednikami na Słowacji i na Ukrainie prowadzi działania na rzecz mobilizacji i konsolidacji wokół idei Euroregionu środowiska instytucjonalnego i eksperckiego gotowego współdziałać na rzecz rozwoju Karpat. Podejściem, które cechuje te wysiłki jest podejście systemowe i sieciowe. Networking jest sposobem na  tematyczne i zadaniowe powiązania aktywnych podmiotów w ramach Euroregionu oraz na politykę „euroregionu dwóch prędkości” tj. dostosowanie struktur współpracy do interesów i oczekiwań najlepiej przygotowanych aktorów współpracy terytorialnej. Powołane pod egidą Euroregionu Sieci Współpracy posiadają różny status prawno - organizacyjny


Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

Wyspecjalizowana Sieć Współpracy, której członkami są miasta karpackie ze strony polskiej i słowackiej Euroregionu Karpackiego. Liderem Sieci jest miasto Jarosław (Polska), w którym mieści się siedziba organizacji. Po stronie polskiej w Sieć zaangażowanych jest ponadto kilka miast: Przemyśl, Przeworsk, Ustrzyki Dolne, Jasło, Lesko, Sokołów Małopolski. Po stronie słowackiej w Sieć zaangażowane są Humenne, Snina i Svidnik. Kolejne miasta wyrażają chęć włączenia się w inicjatywę, w tym miasta ukraińskie i węgierskie. Celem Sieci jest współpraca na rzecz rozwoju miast, wymiana informacji, współdziałanie na rzecz turystyki i inwestycji.


Karpacka Sieć Współpracy

Jest organizacją skupiającą ekspertów różnych dziedzin zaangażowanych w politykę rozwojową Euroregionu Karpackiego. Idea powołania Sieci wiąże się z potrzebą identyfikacji i mobilizacji zasobów ludzkich dla zadań realizowanych przez Euroregion. W ramach organizacji funkcjonują tematyczne sekcje (np. turystyka, ochrona środowiska, przedsiębiorczość) , które grupują ekspertów oraz specjalistów. Obsługę grup eksperckich zapewnia serwis  w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy.


Klaster Turystyczny Euroregionu Karpackiego

Platforma współpracy powołana z inicjatywy jednego z głównych partnerów  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Celem porozumienia inicjującego powstanie klastra jest optymalizacja wykorzystania potencjału turystycznego Województwa Podkarpackiego oraz Euroregionu Karpackiego. Do współpracy w ramach klastra zaproszone są samorządy terytorialne, instytucje około biznesowe oraz podmioty gospodarcze i stowarzyszenia z dziedziny turystyki.


Kolegium Karpackie

Organizacja zarejestrowana w Preszowie (Słowacja) powstała z inicjatywy środowiska naukowego Wyższej Szkoły Międzynarodowej Przedsiębiorczości ISMPO Slovakia. Ideą, która była podwaliną powołania organizacji był pomysł na koordynację wielostronnej i wielotematycznej współpracy naukowo – badawczej środowisk i instytucji akademickich Euroregionu Karpackiego. Szkolnictwo Wyższe jest, bowiem bardzo ważnym elementem wpływającym na przyszłość tej części Europy. Dostosowanie oferty oraz jakości usług naszych uczelni oraz zakresu prowadzonych przez nie badań do poziomu europejskiego jest podstawowym warunkiem stworzenia z Euroregionu Karpackiego – obszaru rozwoju i współpracy.



Sieć Współpracy Instytucji Rozwoju Regionalnego

Potencjał instytucji rozwoju regionalnego w Euroregionie Karpackim ma charakter rozproszony i w dużej mierze asymetryczny. W pewnej mierze wynika to z odmiennych rozwiązań ustrojowych i kompetencyjnych związanych z polityką rozwoju regionalnego poszczególnych państw karpackich. Z drugiej strony wynika to z innych uwarunkowań regionalnych i rozwiązań organizacyjnych. Przykładowo na Słowacji istnieje polityka tworzenia licznych agencji rozwoju regionalnego o lokalnym oddziaływaniu i niewielkiej skali możliwości, a w Polsce funkcjonują silne agencje spełniające istotną rolę w polityce rozwoju województw. Istotą sieci, której liderami są oprócz Euroregionu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska) oraz Agencje Rozwoju Regionalnego w Svidniku i Humennem (Słowacja) jest integracja i sieciowanie zidentyfikowanych instytucji, oraz objęcie ich programem współpracy na rzecz rozwoju.


Sieć Szkół Euroregionu Karpackiego

Organizacja skupiająca kilkadziesiąt szkół średnich polskiej i słowackiej strony Euroregionu Karpackiego. Idea współpracy młodzież szkolnej przewijała się we wielu projektach dofinansowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. W ramach jednego z nich realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie powstało stowarzyszenie, którego celem jest dalszy rozwój i koordynacja współpracy szkół średnich na obszarze Euroregionu. W ramach stowarzyszenia realizowane są projekty oraz prowadzone są inne działania. Sieć Szkół Euroregionu Karpackiego przygotowuje się do powołania Parlamentu Młodzieży Euroregionu Karpackiego bierze również udział w tworzeniu sieci EURODESK

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl