KARPATSKÝ HORIZONT

Karpatský horizont – budúcnosť Karpát


Programová rada

Programová rada strategickej koncepcie Karpatský horizont 2020 je mienkotvorným poradným orgánom, ktorí tvoria politici, odborníci, zástupcovia sveta vedy a médií z Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska. Členstvo v rade je otvorené pre osoby – predstaviteľov iných štátov a spoločenských sfér, ak o tom rozhodne rada. Zmyslom existencie rady je pripomienkovanie aktivít realizovaných v rámci strategickej koncepcie Karpatský horizont 2020, stanovenie smerov činnosti na podporu sociálno-ekonomického rozvoja územia Karpát, vrátane dohľadu nad vytváranou Karpatskou stratégiou. Programová rada strategickej koncepcie Karpatský horizont 2020 svojimi aktivitami a prispením svojich členov propaguje, ako aj zabezpečuje podporu pre činnosť Karpatského euroregiónu smerujúcu k vytvoreniu spoločného sociálno-ekonomického priestoru na území Karpát. Prvé zasadnutie programovej rady strategickej koncepcie sa konalo v dňoch 1. – 2. júna 2011 vo Świlczi pri Rzeszove v rámci medzinárodnej konferencie Karpatský horizont 2020 – výzvy pre Karpatskú agentúru regionálneho rozvoja.

Územie Východných Karpát je jedným z najatraktívnejších a najviac zdiferencovaných geografických teritórií v strednej Európe. Jeho zvláštnosť vytvárajú aj regióny s nízkou, a to tak v porovnaní s regiónmi vo svojich štátoch, ako aj z celoeurópskeho hľadiska, úrovňou sociálno-ekonomického rozvoja. Obrovský potenciál, ktorý sa nachádza v ľudských kapacitách, prírodnom bohatstve, ako aj v kultúrnom dedičstve stále nie je adekvátnym spôsobom využitý. Na dôvažok, čo môže byť v závislosti od uhla pohľadu buď prekážkou alebo výhodou, región Východných Karpát delí vonkajšia hranica Európskej únie. Popritom politický význam partnerstva s Ukrajinou má pre každú krajinu v Karpatoch (zvlášť Poľsko) strategický rozmer.

Veľké nádeje pre rozvoj karpatských oblastí predstavoval proces európskej integrácie, ako aj s ním spojené nádeje finančnej podpory investícií a spolupráce z rozpočtu Európskej únie. Žiaľ, možno bilancovať, že doteraz podpora pre oblasť Východných Karpát pri rozširovaní Európskej únie nemá veľký rozsah. Okrem pilotných finančných nástrojov v predvstupovom období (PHARE CBC, TACIS CBC), ako aj prvých operačných programov uplatnených v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA 2004 – 2006 a nie najdokonalejších Programovi susedstva 2004 – 2006 nefungoval žiaden konkrétny program na podporu rozvoja Východných Karpát, a to nielen z hľadiska investičného, ale takisto z hľadiska podpory multilaterálnej spolupráce medzi ľuďmi a inštitúciami či z hľadiska spoločných koncepčných prác.

Prelom neprinieslo ani programovacie obdobie 2007 – 2013. Na území Východných Karpát fungujú „de facto” identické s obdobím 2004 – 2006 finančné nástroje. Zo základných možno spomenúť:

1. Programy Európskej územnej spolupráce 2007 – 2013:

1.1 Poľsko – Slovenská republika

1.2 Maďarsko – Slovenská republika

1.3 Maďarsko – Rumunsko

1.4 Stredná Európa (program nadnárodný)

2. Programy Európskeho nástroja susedstva a partnerstva 2007 – 2013:

2.1 Poľsko – Bielorusko – Ukrajina

2.2 Maďarsko – Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina

2.3 Rumunsko – Ukrajina – Moldava

 

 

Ďalším aspektom spojeným s rozvojom spolupráce na území Východných Karpát je fungovanie príslušných, profesionálnych štruktúr spolupráce. Jedinou doterajšou skúškou vytvorenia takýchto nadregionálnych štruktúr bola v roku 1993 podniknutá iniciatíva vytvorenia medzinárodného zväzu Karpatský euroregión. Táto ambiciózna a svoju dobu presahujúca politická iniciatíva, žiaľ, nepriniesla žiadne konkrétne výsledky. Najdôležitejšími dôvodmi boli: jej politický charakter „zhora”, absencia právnej subjektivity a formálno-právnych štruktúr spolupráce, umožňujúcich účasť subjektov verejnej správy, súkromného a mimovládneho sektoru, ako aj nedostatok finančnej podpory zo strany EÚ.

Situácia sa mení od marca 2001, keď práve Združenie Karpatský euroregión Poľsko začalo proces formalno-právnych zmien v Karpatskom euroregióne.


Ciele a podmienky realizácie koncepcie Karpatský horizont 2020

Obsahom návrhu je prijatie dvoch výhľadov pre stanovenie cieľov zámeru (koncepcie) Karpatský horizont 2020. Prvou z nich je dlhodobá perspektíva spojená so strategickým charakterom koncepcie. V jej zmysle výsledkom aktivít bude sociálno-ekonomický rozvoj Karpatského euroregiónu, a najdôležitejší zvláštny stup – Operačný program Carpathian Space Programme realizovaný v programovacom období 2014 – 2020. Funkčnou súčasťou tohto zámeru je dosiahnuť vďaka základnej štruktúre spolupráce (Karpatský euroregión ako inštitúcia) schopnosť autonómneho riadenia programu (Karpatský euroregión ako orgán riadiaci program Carpathian Space Programme). Popri príprave špeciálneho Operačného programu Carpathian Space Programme je zmyslom realizácie koncepcie Karpatský horizont 2020 koordinácia a zosúladenie z programovacieho hľadiska záznamov vo zvyšných operačných programoch realizovaných na území Karpatského euroregiónu v rámci budúcej politiky súdržnosti EÚ.

Cieľmi v strednodobej perspektíve, ale aj takými, ktorých realizácia podmieňuje naplnenie hlavného cieľa sú, po prvé, vytvorenie v rámci Karpatského euroregiónu profesionálnych, o domáce združenia samospráv opretých štruktúr spolupráce, po druhé, zabezpečenie takých inštitucionálnych a procedurálnych riešení pre tieto štruktúry, ktoré zaručia efektívnu koordináciu aktivít, ako aj zabezpečia schopnosť organizácie zvládať významné úlohy v mene EÚ. Ďalším cieľom, ktorý možno označiť za samostatný strednodobý je príprava spoločnej Stratégie rozvoja Karpatského euroregiónu, ktorá stanoví strategické smery rozvoja euroregiónu, ukáže na priority, ako aj aktivity a predovšetkým bude tvoriť základ pre synchronizáciu príprav národných a regionálnych programov a predovšetkým programu Carpathian Space Programme.

 

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl