Regionálny rozvoj

Inovačné siete spolupráce

Združenie Karpatský euroregión Poľsko spoločne zo svojimi proťajškami na Slovensku a na Ukrajine vykonáva činnosť v prospech mobilizácie a konsolidácie około myšlienky euroregiónu ako inštitucionálneho a odborného centra pripraveného podieľať sa na rozvoji Karpát. Postup, ktorý charakterizuje tieto úsilia je postup systémový a sieťový. Networking je spôsob tematického a úlohového spojenia aktívnych subjektov v rámci euroregiónu a taktiež je politikou „euroregiónu dvoch rýchlostí” t. j. prispôsobenie štruktúr spolupráce záujmom a očakávaniam najlepšie pripravených aktérov teritoriálnej spolupráce. Vzniknuté pod záštitou euroregiónu siete spolupráce majú rôzne právno- organizačné štatúty.

 


Sieť miest Karpatského euroregiónu

Špeciálna sieť spolupráce, ktorej členmi sú karpatské mestá z poľskej a slovenskej strany Karpatského euroregiónu. Lídrom siete je mesto Jarosław (Poľsko), v ktorom sa nachádza sídlo organizácie. Z poľskej strany sa v sieti angažujú aj iné  mestá: Przemyśl, Przeworsk, Ustrzyki Dolne, Jasło, Lesko, Sokołów Małopolski. Zo slovenskej strany na sieti participujú Humenné, Snina a Svidník. Ďalšie  mestá vyjadrujú chuť zapojiť sa do iniciatívy, a to aj ukrajinské a maďarské mestá. Cieľom siete je spolupráca v prospech rozvoja miest, výmena informácií, spoločné aktivity v oblasti turistiky a investícií


Karpatská sieť spolupráce

Ide o organizáciu tvorenú špecialistami z rôznych oblastí podieľajúcich sa na rozvojovej politike Karpatského euroregiónu. Idea vzniku siete je spojená s potrebou identifikácie a mobilizácie ľudských zdrojov pre úlohy realizované euroregiónom. V rámci organizácie fungujú tematické sekcie (napr. turistika, ochrana životného prostredia, podnikanie), które spájajú expertov a odborníkov. Obsluhu expertných skupín zabezpečuje servis v rámci euroregionálneho systému spolupráce.


Turistický cluster Karpatského euroregiónu

Platforma spolupráce vznikla z iniciatívy jedného z hlavných partnerov Združenia Karpatský euroregion Poľsko – Vysokej školy techniko-ekonomickej v Jarosławe. Cieľom dohody smerujúcej k vzniku klastra je optimalizácia využívania turistického potenciálu Podkarpatského vojvodstva a taktiež Karpatského euroregiónu. K spolupráci v rámci klastra sú pozvané územné samosprávy, podnikateľské inštitúcie a hospodárske subjekty a združenia zo sféry turistiky.

 


Karpatské kolégium

Organizácia zaregistrovaná v Prešove (Slovensko) vznikla z iniciatívy vedeckého obce na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISMPO Slovakia. Ideou, ktorá tvorila základ vzniku organizácie bol zámer koordinovať viacstrannú a polytematickú vedecko–výskumnú spoluprácu akademických centier a inštitúcií Karpatského euroregiónu. Vysoké školstvo je totiž veľmi vážnym činiteľom, ktorý vplýva na budúcnosť tejto časti Európy. Prispôsobenie ponuky a kvality služieb našich škôl a tiež oblasti nimi relalizovaných výskumov európskej úrovni je základnou podmienkou vytvorenia z Karpatského euroregiónu územia rozvoju a spolupráce.Sieť spolupráce inštitúcií regionálneho rozvoja

Potenciál inštitúcií regionálneho rozvoja v Karpatskom euroregióne má roztrieštený a vo veľkej miere asymetrický charakter. V značnej miere to vyplýva z rozdielnych riešení zriadenia a kompetencií spojených s politikou regionálneho rozvoja jednotlivých karpatských krajín. Na druhej strane to vyplýva aj z rozdielnych regionálnych podmienok a organizačných rozhodnutí. Napríklad na Slovensku prevláda politika tvorby početných agentúr regionálneho rozvoja s lokálnym dosahom a s neveľkou škálou možností, zatiaľ čo v Poľsku fungujú silné agentúry plniace podstatnú rolu v rozvojovej politike vojvodstiev. Podstatou siete, ktorej lídrami sú popri euroregióne Rzeszowská agentúra regionálneho rozvoja (Poľsko) a taktiež regionalne rozvojové agentúry vo Svidníku a Humennom (Slovensko) je integrácia a sieťovanie spomenutých inštitúcií, a taktiež ich programom je prevzatie spolupráce v prospech rozvoja.

 

Sieť spolupráce inštitúcií regionálneho rozvoja

 

Potenciál inštitúcií regionálneho rozvoja v Karpatskom euroregióne má roztrieštený a vo veľkej miere asymetrický charakter. V značnej miere to vyplýva z rozdielnych riešení zriadenia a kompetencií spojených s politikou regionálneho rozvoja jednotlivých karpatských krajín. Na druhej strane to vyplýva aj z rozdielnych regionálnych podmienok a organizačných rozhodnutí. Napríklad na Slovensku prevláda politika tvorby početných agentúr regionálneho rozvoja s lokálnym dosahom a s neveľkou škálou možností, zatiaľ čo v Poľsku fungujú silné agentúry plniace podstatnú rolu v rozvojovej politike vojvodstiev. Podstatou siete, ktorej lídrami sú popri euroregióne Rzeszowská agentúra regionálneho rozvoja (Poľsko) a taktiež regionalne rozvojové agentúry vo Svidníku a Humennom (Slovensko) je integrácia a sieťovanie spomenutých inštitúcií, a taktiež ich programom je prevzatie spolupráce v prospech rozvoja.


Sieť škôl Karpatského euroregiónu

Zoskupenie niekoľko desiatok stredných škôl z poľskej a slovenskej strany Karpatského euroregiónu. Idea spolupráce školskej mládeže sa objavovala v mnohých projektoch spolufinacovaných prostredníctvom Združenia Karpatský euroregión Poľsko. V rámci jedného z nich - realizovaného Združením ekonomických škôl v Rzeszowe - vzniklo združenie, ktorého cieľom je ďalší rozvoj a koordinácia spolupráce stredných škôl na území euroregiónu. V rámci združenia sa realizujú projekty a taktiež iné aktivity. Sieť škôl Karpatského euroregiónu sa pripravuje vytvorit Mládežnícky parlament Karpatského euroregiónu a zúčastňuje sa tiež na tvorbe siete EURODESK.

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl